KATEDRA ZA HUNGAROLOGIJU FILOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU

Katedra za hungarologiju jedna je od 34 nastavne i naučnoistraživačke jedinice Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Na ovoj katedri uče se mađarski jezik i književnost. Namenjena je studentima koji mađarski uče kao strani jezik. Katedra priprema stručnjake koji će se baviti književnim i stručnim prevođenjem, naučnoistraživačkim radom, komparatistikom, bibliotekarstvom, nastavom jezika društvene sredine u vaspitno-obrazovnim ustanovama kao i radom u stručnim i drugim službama i institucijama.
Nastava na grupi traje osam semestara po studijskom programu Jezik, književnost, kultura (JKK) u okviru kojih se uče sledeći predmeti: Mađarski jezik 1-8; Uvod u hungarologiju 1-2; Mađarska književnost 1-8; Savremeni mađarski jezik G 1-8; Mađarsko-srpske književne veze 19. veka 1-2; Mađarsko-srpske književne veze 20. veka 1-2; Teorija i tehnika prevođenja 1-2.
Odabirom obaveznih izbornih predmeta studentima je omogućeno da već od prve godine studija sami formiraju svoj budući stručni profil. Na taj način temeljno poznavanje hungarologije mogu da obogate nekim drugim, njima zanimljivim i korisnim znanjima. Pored toga, tokom studija studenti stiču uvid i u bogatu istoriju mađarsko-srpskih i srpsko-mađarskih književnih i kulturnih veza. Zahvaljujući ovako koncipiranom nastavnom planu, budući hungarolozi postaju posrednici između književnosti i kulture mađarskog i srpskog naroda i doprinose njihovom boljem međusobnom upoznavanju i uvažavanju.
Najboljim studentima tokom četvorogodišnjih studija pruža se mogućnost da konkurišu za državne stipendije Republike Mađarske ili da provedu izvesno vreme na učenju i usavršavanju jezika u Mađarskoj, u čemu im Katedra pruža punu podršku i neophodnu pomoć.
Na Katedri svršeni studenti osnovnih studija studenti mogu da pohađaju i master studije, a u toku je izrada studijskog programa za doktorske studije.

ISTORIJAT KATEDRE ZA HUNGAROLOGIJU

Katedra za mađarski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu osnovana je 7. oktobra 1994. godine. Inicijator njenog osnivanja bio je prof. dr Sava Babić. Pored Katedre za mađarski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na kojoj se jezik i književnost proučava na maternjem jeziku, ukazala se potreba da se učenje mađarskog jezika i kulture omogući i studentima kojima mađarski nije maternji jezik, a koji bi želeli da usvoje znanje jezika, književnosti i kulture mađarskog naroda. Inicijativa profesora Save Babića naišla je na razumevanje stručnog kolegija i nastavno-naučnog veća Filološkog fakulteta, nadležnih ministarstava kao i Ambasade Republike Mađarske. Tokom 1993. i 1994. godine uz obezbeđenje prostora i skromne opreme, nesebičnim zalaganjem profesora Babića osnovana je i Biblioteka katedre za hungarologiju. Sekretarske i bibliotečke poslove od osnivanja Katedre do danas obavlja Julijana Bala (Balla Júlianna).
U početku veći deo bibliotečkog fonda činile su donacije, među kojima je i fond koji je katedri poklonio profesor Sava Babić.

Prva generacija studenatana upisana je školske 1994/1995. godine. Njihovim svečanim prijemom 7. oktobra 1994. počeo je rad Katedre za hungarologiju Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prvi šef katedre bio je prof. dr Sava Babić koji je okupio ugledne profesore i eminentne stručnjake za pojedine nastavne predmete.

Prvi profesori koji su predavali na Katedri za hungarologiju na Filološkom fakultetu bili su:

prof. dr Sava Babić
prof. dr Andraš David (Dávid András),
dr Marta Turi (Túri Márta),
dr Ferenc Bagi (Bagi Ferenc)
prof. dr Jožef Vajda (Vajda József),
dr Đerđ Feher (Fehér György, Budimpešta),
prof. dr Laslo Gerold (Gerold László).
prof. dr Eva. Harkai Vaš (Harkai Vass Éva)
prof. dr Gabor Virag (Virág Gábor)
akademik prof. dr Janoš Banjai (János Bányai János)
Marta Vince (Vince Márta), viši lektor

Tokom upravničkog mandata dr Save Babića katedra je obrazovala i deo svog nastavnog kadra. Naime, asistenati mr Sandra Buljanović, mr Monika Bala i dr Marko Čudić bili su studenti na ovoj katedri. Prvi doktorat na Katedri odbranio je docent dr Marko Čudić.

PROFESORI

Pored profesora koji su u stalnom radnom odnosu na Filološkom fakultetu, danas na Katedri nastavu izvode i profesori sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koji su angažovani po ugovoru – kao gostujući profesori.

Od školske 2010/2011 od stalno zaposlenih nastavu izvode:

dr Marija Cindori-Šinković, vanredni profesor
dr Marko Čudić, docent
mr Sandra Buljanović, asistent
mr Monika Bala, viši lektor
Marta Vince, lektor

Za izvođenje nastave pojedinih stručnih predmeta angažovani su profesori sa Univerziteta u Novom Sadu:

prof. dr Kornelija Farago (Faragó Kornélia)
prof. dr Edita Andrić
prof. dr Laslo Molnar Čikoš (Molnár Csikós László)

Viktorija Radič, lektor iz Mađarske, angažovana je preko Hungarološkog Instituta „Balint Balaši” iz Budimpešte (Balassi Bálint Hungarológiai Intézet).

Većina profesora i lektora pored fakultetske nastave bavi se naučnoistraživačkim radom, književnim i stručnim prevođenjem na oba jezika.

UPRAVNICI KATEDRE

Od školske 1994/1995 do 1998/1999. godine rukovodilac katedre bio je dr Sava Babić, redovni profesor.
Od 1999/2000 do 2009/2010 školske godine upravnik katedre bio je akademik prof. dr Janoš Banjai (Bányai János).
Od 2010/2011 školske godine uravnik katedre je vanredni profesor dr Marija Cindori-Šinković.
Privremeno je katedrom rukovodila i dr Tanja Popović, vanredni profesor sa Katedre za opštu književnost Filološkog fakulteta.

SARADNJA SA DRUGIM USTANOVAMA

Od početka svog osnivanja katedra angažuje lektore iz Mađarske koji doprinose ne samo savremenom metodološkom pristupu u učenju mađarskog jezika, već predstavljaju i posrednike između dve kulture i književnosti. Lektori iz Mađarske su izaslanici Instituta Balaši (Balassi Intézet) iz Budimpešte. Ova ustanova svake godine organizuje stručna usavršavanja za profesore i lektore mađarskog jezika, a putem stipendija studentima završnih godina omogućuje desetomesečni studijski boravak u svom kolegijumu. Ova ustanova svake godine Katedri pruža donacije u vidu knjiga iz oblasti savremene stručne, udžbeničke literature i lepe književnosti.

Katedra za hungarologiju Filološkog fakulteta u Beogradu sarađuje sa drugim katedrama, pre svega sa Katedrom za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, čiji profesori predaju pojedine stručne predmete i na našoj katedri. Takođe učestvuju u radu naučnih skupova i projekata. Zahvaljujući našim profesorima i lektorima, uspostavljena je saradnja sa Ketedrama za mađarski jezik i književnost u Hamburgu, Mariboru, Zagrebu, Sofiji, Krakovu. Profesori sa katedre sarađuju i sa pojedinim fakultetima i slavističkim centrima u Mađarskoj, Udruženjem književnih prevodilaca u Srbiji i Mađarskoj, sa Institutima za književnost u Beogradu i Budimpešti, Institutom za vojvođansku mađarsku kulturu u Senti, Fondacijom Nandor Gion u Srbobranu, bibliotekama i redakcijama pojedinih stručnih i književnih časopisa.

VANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Zavisno od ineteresovanja, katedra je otvorena za organizovanje vannastavne aktivnosti, kako na polju uvođenja studenata u (naučno)istraživački rad, tako i u organizovanju književnih matinea, susreta sa piscima, istaknutim umetnicima.
Zahvaljujući zalaganju profesorke Marte Vince, prate se gostovanja mađarskih pozorišta i organizuju se posete drugim predstavama i kulturnim manifestacijama.
Od 2012. godine studenti mađarskog jezika Filološkog fakulteta učestvuju i u radu prevodilačke radionice Fondacije Nandor Gion u Srbobranu.
Zahvaljujući ovoj saradnji njihovi književni prevodi objavljeni su u zbirci prevoda pripovedaka Nandora Giona i predstavljeni na 57. Beogradskom sajmu knjiga u oktobru 2012. godine, na kojem je zemlja počasni gost bila upravo Mađarska.

 

 

 

 
<