Japanski jezik i književnost


Leksika Obuhvata oko 1000 reči uključujući gramatičke i sadržinske reči. Broj ideograma: oko 300. Leksika je vezana za tekstove iz svakodnevnih životnih situacija i funkcije u njima. Gramatika Broj gramatičkih jedinica:oko 110 jedinica raspoređenih u 15 celina. Uvod Kratak pregled razvoja japanskog jezika; osnovne karakteristike japanskog jezika; sociolingvistički pogled na japanski jezik; fonološki i fonetski sistem savremenog japanskog jezika; uvođenje slogovnih pisama (katakana i hiragana); transkripcija; ideogrami; osnovi gramatičkih jedinica; osnova morfologije i sintakse (vrste reči; tipovi promena glagola; promena pomoćnih glagola; pomoćne rečce; promena prideva; promena glagolskih prideva; pomoćni glagoli; brojanje).

Контакти


Управник катедре:
проф. др Анђелка Митровић
Секретар:
mр Татјана Којић
Тел: 011/ 2021-714
e-mail