Istorijat katedre

Katedra za opštu lingvistku osnovana je školske 1990/91. godine, a prvi studenti su upisani na Grupu za opštu lingvistiku školske 1991/92. Na čelu novoosnovane Katedre bio je profesor Ranko Bugarski, najzaslužniji za njeno osnivanje. Međutim, razvoj same discipline na Filološkom fakultetu ima mnogo dužu tradiciju. Kao zaseban kurs, opštu lingvistiku je početkom XX veka prvi predavao profesor Aleksandar Belić na tadašnjem „Srpskom seminaru“. Potom se, u jednom dužem periodu, opšta lingvistika razvijala kao disciplina upravo u okviru Katedre za srpski jezik, a prvi profesor izabran posebno za taj predmet bio je dr Dušan Jović.

Danas Katedra za opštu lingvistiku ima osam stalno zaposlenih predavača,
a u njenom radu učestvuju i profesori sa drugih katedara Filološkog fakulteta, kao i gostujući profesori iz drugih naučnih centara.

Nastavni rad Katedre

Na osnovnim studijama, nastava na Katedri odvija se u okviru Grupe za opštu lingvistiku (Studijska grupa 26). Njenim nastavnim planom i programom obuhvaćeni su glavni nivoi opisa jezika - fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa, semantika, pragmatika, lingvistika teksta i analiza diskursa, a velika pažnja posvećuje se i primenjenim i interdisciplinarnim oblastima poput računarske lingvistike, forenzičke lingvistike, terenske lingvistike, sociolingvistike, psiholingvistike, neurolingvistike, i drugih.

Počevši od školske 2009/10. godine, studenti Grupe 26 obavezno kombinuju studije opšte lingvistike sa studijama savremenog stranog jezika, čime po završetku studija stiču zvanje filolog opšte lingvistike sa stranim jezikom.

Većina kurseva koje organizuje Katedra za opštu lingvistiku otvorena je i za studente drugih studijskih grupa Filološkog fakulteta u vidu izbornih predmeta. Katedra takođe ima značajnu ulogu u nastavi i mentorisanju radova na master i doktorskim studijama iz oblasti nauke o jeziku.

Pri Katedri za opštu lingvistiku odvija se i nastava slovenačkog jezika, književnosti i kulture.

Kontakti


Upravnik katedre
prof. dr Jasmina Moskovljević Popović
Sekretar katedre
Živka Stojiljković
Kabinet 517
Tel: 011/2021-610
opstaling4@fil.bg.ac.rs