Kursevi 2013/2014.

Savremene sintaksičke teorije

Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata s aktuelnim gramatičkim modelima (sintaksičkim teorijama). Studenti će steći znanja neophodna za kritičku procenu i vrednovanje teorija i biće osposobljeni za samostalno istraživanje u okviru odabranog gramatičkog modela (za ekscerpciju i analizu građe i formulisanje i proveru hipoteza o uočenim jezičkim činjenicama), kao i za samostalnu primenu stečenih znanja pri analizi sintaksičkih činjenica iz tipološki različitih jezika.

Uže teme: Osnovni tokovi razvoja sintaksičke misli u drugoj polovini 20. veka i na početku 21. veka. Dependencijalne gramatike. Funkcionalni modeli jezičkog opisa. Gramatički modeli N. Čomskog. Relaciona gramatika. Leksičko-funkcionalna gramatika. Gramatike proširene frazne strukture. Komparativni pregled arhitekture gramatičkih sistema.
 

Diskurs javne komunikacije

Opis predmeta: Cilj predmeta jeste razvijanje sposobnosti razumevanja specifičnih strukturnih i funkcionalnih obeležja različitih tipova i žanrova diskursa javne komunikacije. Studenti će razviti sposobnost za njihovu kritičku analizu i biće osposobljeni za različite aspekte i nivoe lingvističke analize diskursa javne komunikacije. Radiće se i na razvijanju kritičkog razumevanja upotrebe i zloupotrebe jezika u govornom i pisanom diskursu javne komunikacije.

Uže teme: Kritička analiza diskursa. Različiti tipovi i žanrovi diskursa javne komunikacije. Strukturno-funkcionalna obeležja diskursa svakodnevne konverzacije. Strukturno-funkcionalna obeležja medijskog diskursa. Strukturno-funkcionalna obeležja akademskog diskursa. Strukturno-funkcionalna obeležja medicinskog diskursa. Strukturno-funkcionalna obeležja pedagoško-obrazovnog diskursa.
 

Kvalitativne metode u lingvističkim istraživanjima

Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa osnovnim principima kvalitativnih metoda u lingvističkim istraživanjima. Radiće se na razvoju kritičkog mišljenja, opštih istraživačkih kompetencija i autonomije u istraživačkom radu. Očekuje se da studenti usvoje metodološke postupke i epistemološke orijentacije u istraživanju koje će im nuditi dovoljno širine za argumentovano i kompetentno samostalno zaključivanje.

Uže teme: Etnografski i antropološki istraživački postupci. Analiza društvenih mreža. Analiza konverzacije. Analiza delatnih zajednica. Analiza diskursa. Kritička analiza diskursa. Interpretativnost kvalitativnih istraživanja.
 

Kvantitativne metode u lingvističkim istraživanjima

Opis predmeta: Cilj predmeta jeste da se studenti upoznaju sa osnovnim principima upotrebe kvantitativnih metoda u lingvistici, kao i sa značajem statistike za lingvistička istraživanja. Studenti će na kursu ovladati osnovnim statističkim tehnikama i metodama i usvojiti znanja i veštine neophodne za uspešno korištenje softverskih paketa koji se upotrebljavaju u statističkoj analizi lingvističkih podataka.

Uže teme: Merni nizovi i merne skale. Raspodela učestalosti. Grafičko predstavljanje varijabli. Statističko zaključivanje. Testiranje značajnosti razlika između aritmetičkih sredina. T-test za nezavisne i zavisne uzorke. Analiza varijanse. Korelacija i regresija. Neparametrijske statističke metode. [ Plan rada za 2013/14. ]
 

Dokumenti