VaŽna napomena

Na ovoj stranici mogu se pronaći opisi predmeta na doktorskim studijama koje drže predavači sa Katedre za opštu lingvistiku. Detaljnije informacije o studijama date su na fakultetskoj stranici Postdiplomske studije.

Napomena: Neki od predmeta ne drže se svake godine. Informacije o tome studenti dobijaju direktno od Centra za postidplomske studije.

Savremeni tokovi u lingvistici

Obavezan predmet za studente jezičkog smera!
 

Teorija usvajanja L2 i nastavna praksa

Opis predmeta: Cilj kursa je upoznavanje studenata sa savremenim teorijskim pristupima u izučavanju procesa usvajanja nematernjeg jezika, kao i sa mogućnostima primene teorijskih postavki na nastavnu praksu. U okviru kursa takođe se radi na sticanju znanja i kompetencija neophodnih za samostalan istraživački rad u ovoj oblasti.
 

Teorije usvajanja L1

Opis predmeta: Cilj ovog kursa je upoznavanje studenata sa savremenim hipotezama i teorijama kojima se objašnjava proces usvajanja maternjeg jezika. U okviru kursa takođe će se raditi na sticanju znanja i kompetencija neophodnih za samostalan istraživački rad u ovoj oblasti.
 

Analiza konverzacije

Opis predmeta: Cilj ovog predmeta jeste sticanje znanja o strukturi i obeležjima razgovornog jezika. Programom su obuhvaćeni organizaciona struktura konverzacije na formalno-jezičkom, semantičkom i pragmatičkom planu, jedinice i delimitativni i vezivni elementi razgovora. Studenti će moći da primene znanja o različitim aspektima razgovornog jezika na istraživanje različitih empirijskih korpusa - realnih razgovora snimljenih u različitim situacijama i kontekstima, transkribovanih i anotiranih shodno zahtevu daljeg istraživačkog rada.
 

Dokumenti