RUMUNSKI JEZIK KAO IZBORNI PREDMET


A) Program predavanja

Fonetika i fonologija: Izgovor rumunskih glasova. Vokalski i konsonatski sistem rumunskog jezika. Poluvokali. Ditonzi, triftonzi i hijat. Elizija i sinereza. Akcenat. Fonteske alternacije. Intonacija rečenice.
Ortografija i ortoepija. Rastavljanje reči na kraju sloga.
Tvorba reči: Tvorbena osnova i tvorbeni morfem. Derivacija. Sufiksalna i prefiksalna derivacija. Kompozicija. Konverzija. Skraćenice.
Morfologija. Morfema. Gramatičke kategorije. Vrste reči. Imenice:morfološka i sintaksička obeležja. Članovi. Pridevi: morfološka i sintaksička obeležja. Kategorija komparacije. Zamenice:morfološka i sintaksička obeležja, vrste zamenica, kategorija lica. Glagoli: morfološka i sintaksička obeležja. Gramatičke kategorije glagola. Norma i tendencije u nominalnoj pronominalnoj i verbalnoj fleksiji. Morfološko-sintaksički aspekti i aspekti upotrebe nepromenljivih vrsta reči u savremenom rumunskom jeziku.
Sintaksički nivo. Sintaksičke jedinice, tipologija konstituenata rečenice i pregled vrsta sintagmi. Kriteriji klasifikacije rečenica.Vrste rečenica. Kriteriji klasifikacije složenih rečenica.Vrste složenih rečenica. Sintaksički odnosi.
Koordinacija. Kopulativne, disjunktivne, adversativne, alternativne i konkluzivne rečenice. Veznici za koordinaciju.
Subordinacija. Subjekat i subjekatska rečenica.Predikat i predikatska rečenica. Pravi i nepravi objekat. Prava i neprava objekatska rečenica.
Agentivne rečenice. Priloške rečenice: mesna, vremenska, načinska. Finalne, konsekutivne, koncesivne, uzročne, kondicionalne rečenice. Kumulativne, instrumentalne, eksceptivne, socijativne zavisne rečenice. Opozitivne rečenice. Veznici za subordinaciju. Umetnute rečenice. Slaganje vremena.

Literatura:
Andrei, M., Ghiţă, I., Limba română. Fonetică, lexicologie, gramatică, stil şi compoziţie, Bucureşti, 1986;Avram Mioara, Gramatica pentru toţi, ed. 2-a, Bucureşti, 1997; Avram Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucureşti, 1987; Brâcuş, Grigore, Ionescu, Adriana, Saramandu, Manuela, Limba română. Manual pentru studenţii străini, Editura Universităţii din Bucureşti, 2002;Bejan, Dumitru, Gramatica limbii române, Compendiu, cluj, Napoca, 1995; Breban, Vasile, Limba română corectă. Probleme de ortografie, gramatică şi lexic, Bucureşti, 1973; Cazacu, Boris, Course de la langue roumaine, Bucureşti, 1978; Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Bucureşti, 1978; Irimia, Dumitru, Gramatica limbii române, Iaşi, 1977; Ivănuş, Dumitru, Toma, Ion, Limba română. Manual preparator., Bucureşti, 1993; Ivănuş, D., Morfosintaxa limbii române. Părţile de vorbire flexibile. Craiova, 1996; Neamţu, G.G., Teoria şi practica analizei gramaticale, Iaşi, 1988; Pitiriciu, Silvia, Morfosintaxa limbii române, Părţile de vorbire neflexibile, Craiova, 1996;Popescu, Ştefania, Gramatica practică a limbii române cu o culegere de exerciţii, Bucureşti, 1983;Trandafir, Gh. Categoriile gramaticale ale verbului în româna contemporană, Craiova, 1973;Vasiliu, Emanuel, Fonologia limbii române, Bucureşti, 1965.

B) Opis ispita: pismeni i usmeni.
Pismeni: diktat, prevod sa rumunskog lakšeg književnog teksta bez upotrebe rečnika. Prevodjenje sa srpskog jezika na rumunski 20 rečenica.

Usmeni: prevodjenje sa rumunskog na srpski poznatog teksta uz gramatičku analizu. Konverzacija.

Napomena: Studenti koji polažu rumunski kao izborni jezik, ispit polažu sa studentima II godine rumunskog jezika i kniževnosti