NASTAVNI PROGRAM IZ UVODA U STUDIJE RUMUNISTIKE (I godina)


Trajanje: 2 semestra (I i II)
Broj časova: 1 p + 0 v (I sem); 1 p + 0 v (II sem)

A – Program predavanja

Geografski položaj Rumunije, priroda i stanovništvo: Rumunija u širem kontekstu Jugoistočne Evrope. Glavne reljefne celine. Rumunija i njeni susedi. Karpati i Transilvanska kotlina. Visoravni i Zapadna brda. Ravničarska oblast u Rumuniji. Delta Dunava.Rumunske vode.Crno more. Klima i vegetacija. Privreda Rumunije. Nacionalni parkovi i turistički centri. Glavne oblasti u Rumuniji i njihovi kulturni centri. Bukurešt. Republika Moldavija. Nacionalni sastav Rumunije. Nacionalne manjine. Srbi u Rumuniji.

Istorijski razvitak: Dorimski period i najstariji stanovnici Dakije. Grčke kolonije na Crnom moru. Geto-Dačani i njihova civilizacija. Nastanak dačanske države.; Dačanska država za vladavine Burebiste. Uspon Rima. Rimsko osvajanje Dakije. Rimska provincija Dakija. Slabljenje i pad Rimskog carstva. Administrativna podela Dakije i povlačenje Rimljana. Primanje hrišćanstva. Kontinuitet autohtonog stanovništva u Dakiji. Osnivanje rumunskih kneževina. Transilvanija. Muntenija. Moldavija. Rumunske zemlje i Otomanska imperija. Najznačajniji srednjovekovni vladari u rumunskim zemljama. Fanariotski period u Rumuniji. Revolucija 1821. i 1848. Ujedinjenje 1859. Vladavina dinastije Hohenzolern. Život u Rumuniji s kraja XIX i početkom XX veka. Seljačka buna 1907. Rumunija u Prvom svetskom ratu. Međuratni period. Drugi svetski rat u Rumuniji. Posleratni period i komunistička Rumunija. Rumunija posle Revolucije 1989.

Nastanak rumunskog jezika: Teorije o nastanku rumunskog jezika. Klasični i vulgarni latinski. Romanski jezici. Istočna i Zapadna Romanija. Rumunski među ostalim romanskim jezicima. Balkanski areal i rumunski jezik. Leksički sastav savremenog rumunskog. Autohtoni elemenat u rumunskom, latinsko-romanski i slovenski uticaj na rumunski. Ostali uticaji na rumunski jezik (mađarski, grčki, turski). Rumunski i srpski jezik.

Književnost i folklor: Narodni običaji u Rumuna. Agrarni ciklus. Usmena narodna književnost. Drakula – između mita i istorije. Počeci pismenosti i ostvarivanje književnog jezika. Prvi pisani spomenici. Moldavski hroničari. Dimitrie Cantemir. Književnost i nacionalno buđenje u Transilvaniji, Vlaškoj i Moldaviji krajem XVIII i početkom XIX veka. Glavni predstavnici Revolucije 1848. Književnost nakon Ujedinjenja. Junimea. Veliki rumunski klasici. Mihai Eminescu – najveći rumunski pesnik. Protivnici Junimee. Književnost na početku XX veka. Međuratna književnost. Posleratna književnost. Književnost na rumunskom u Srbiji. Veliki rumunski pisci i filozofi van granica Rumunije (E. Jonesko, E. Sioran, M.Elijade).

Umetnost: Trajanovi spomenici. Trajanov stub. Most kod Drobete. Manastiri u Rumuniji. Bukovina. Razvoj slikarstva. N. Grigorescu. Constantin Brâncuşi i moderna skulptura. Rumunska muzika. Glavni predstavnici rumunske muzike. George Enescu. Savremena rumunska kinematografija.

Srpsko-rumunski odnosi: Srpski kaluđer Makarije – osnivač prve rumunske štamparije. Posedi Srba u rumunskim zemljama. Diplomatski odnosi. Crkveni odnosi. Srpsko-rumunske književne veze. Motivi u rumunskoj i srpskoj narodnoj književnosti. Srbi u Rumuniji. Rumuni u Srbiji.

Svakodnevni život: Društvo. Porodica. Rumunska kuhinja. Religija. Sistem školstva u Rumuniji. Studentski život. Međunarodni letnji kursevi. Sport. Gimnastika. Nadia Comăneci. Političke organizacije. Rumunska dijaspora.

B – Opis ispita

Ispit se polaže usmeno posle II semestra. Student odgovara na tri postavljena pitanja. Studentima se pruža prilika da budu oslobođeni trećeg pitanja ukoliko su u toku godine obradili neku od tema u dogovoru sa mentorom.

Literatura:

Constantin Furtună, Octavian Mândruţ, Geografia României. Manual pentru clasa a IV-a, All Educational, Bucureşti, 1999.

Liviu Burlec et al. Istoria românilor. Manual pentru clasa a IV-a, All Educational, Bucureşti, 1999.

Nikola Jorga , Istorija Rumuna i njihove civilizacije (preveo sa rumunskog V. Margan), Bukurešt, 1934.

Alexandru Rosetti, Istoria limbii române I, De la origini până la începutul secolului al XVII-lea, Editura Definitivă, Bucureşti, 1986.

N. A. Maškin, Istorija starog Rima ( preveo s ruskog Miroslav Marković), IV izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1982.

Nikola Gavrilović, Srbi i Rumuni. Srpsko-rumunske veze kroz vekove, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997.

Radu Flora, Relaţiile sârbo-române. Noi contribuţii,Libertatea, Panciova, 1968.

Gligor Popi, Jugoslovensko-rumunski odnosi 1918-1949, Sloboda, Vršac, 1984.

Radu Flora, Zapisi. Književnost i kultura Rumuna u SAP Vojvodini, Zrenjanin, 1981.

Caroline Juler, Blue Guide Romania, First Edition, Blue Guides, 2000.

Nicola Williams, David St. Vincent, Lonely Planet Romania & Moldova, 2000.

Nicolae Klepper, Taste of Romania: Its Cookery and Glimpses of its History, Folklore, Art, Literature, and Poetry, New Hippocreme Original Cookbooks, 1999.

Nicolae Klepper, Romania: An Illustrated History, Illustrated Histories, 2003.

Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1997.
Radu Constantinescu, Mircea Sfârlea, Monumente religioase. Biserici şi mânăstiri celebre din România, Editis, 1994.

Napomena: Spisak sajtova iz Uvoda u studije rumunistike nalazi se u biblioteci Grupe za rumunski.