Univerzitet u Beogradu - Filološki fakultet

KONKURS za dodelu godišnjih nagrada Privredne komore Beograda


U cilju podsticanja mladih stručnjaka i naučnih radnika da za diplomske/završne, master, magistarske i doktorske radove biraju teme od značaja za razvoj privrede Beograda, Privredna komora Beograda svake godine nagrađuje jedan broj takvih radova, i dodeljije do:


Prilikom odlučivanja o dodeli nagrada za 2009/2010.godinu, Žiri će, kao i do sada, prioritet dati najboljim radovima u kojima se obrađuju teme iz oblasti privrede Beograda.

Molimo Vas da na fakultetu / visokoj školi izvršite izbor najboljih radova odbranjenih u toku protekle 2009/2010.godine, počev od 1.10.2009.godine a zaključno sa 30.09.2010.godine, vodeći računa o kriterijumima koji su predviđeni Pravilnikom o uslovima za dodelu godišnje nagrade Privredne komore Beograda (U prilogu: Pravilnik).
Na osnovu konkursa objavljenog u javnim glasilima i dopisa Komore fakultetima i visokim školama strukovnih studija, predloge za dodeljivanje nagrada Komore podnose fakulteti i visoke škole strukovnih studija, najkasnije 45 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpuni i neblagovremeni predlozi neće se uzeti u razmatranje.
Predloge za dodeljivanje nagrada potpisuje dekan fakulteta / direktor visoke škole strukovnih studija.
Inicijativu za podnošenje predloga fakultetu / visokoj školi može podneti institut, privredni subjekat, druge organizacije i pojedinci.
Predlozi se dostavljaju Žiriju u pisanom obliku i sa obrazloženjem.
Saglasno odredbama ovog pravilnika PREDLOGE I RADOVE dostavite na adresu:

PRIVREDNA KOMORA BEOGRADA,
Centar za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta
- za nagradu Komore -
11000 B E O G R A D
Kneza Miloša 12
najkasnije do 16. decembra 2010. godine

Potrebna obaveštenja možete dobiti na telefone: 2642-966 ili 2641-355, lokal 174 i 135.

Molimo Vas da pažljivo popunite formular sa podacima o autorima, koji se nalazi u prilogu, kako bismo imali sve potrebne informacije. U formularu, u delu napomena, navedeno je sve što predlog za dodelu nagrade treba da sadrži.

U prilogu: