КОМУНИКОЛОГИЈА

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: КОМУНИКОЛОГИЈА
3 Статус предмета: ОБАВЕЗАН ПО ИЗБОРУ (ОПИ)
4 Трајање: Два семестра
5 Семестар: VII, VIII
6 Недељни фонд 2 часа
7 Број бодова 3
8 Циљ предмета:
Упознавање студената са савременим комуниколошким теоријама, као и са категоријама, ЈАВНОСТИ, ЈАВНОГ МНЕЊА, ПУБЛИКЕ, ТЕОРИЈАМА МЕДИЈА, ТЕОРИЈАМА РЕКЛАМЕ, САВРЕМЕНИМ ТЕХНИКАМА КОМУНИКАТИВНОГ УМРЕЖАВАЊА ИТД
9 Опис предмета:
У оквиру предмета обрађују се следећи тематски топоси: предмет комуникологије, историјско наслеђе (античка и средњевековна реторика, енглески емпиризам, позитивизам, фукционализам, бихевиоризам), осносвни појмови (комуникација, информација, порука, фид бек), комуникација и значење (код, контекст), структура комуникативног процеса (енкодирање и декодирање), теорије комуникације (теорије контроле, теорије равнотеже, теорије убеђивања, теорија невербалног комуницирања), типови комуникације (интраперсонална, интерперсонална, групна, комуникација у организацији, масовна ), комуникација и масовна култура (индивидуум, гомила, група, маса), појам јавности и публике (комуниколошка истраживања публике, типови медија и публика, теорије медија (Бенјамин, Хоркхајмр и Адорно, Маклуан, Енцесбергер), комуникација и манипулација, појам цензуре, комуникација и нови медији.