КУЛТУРОЛОГИЈА

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: КУЛТУРОЛОГИЈА (I и II)
3 Статус предмета: ОПИ
4 Трајање: двосеместрални
5 Семестар: III и IV
6 Недељни фонд два часа предавања
7 Број бодова  
8 Циљ предмета:
упознавање студената филологије са основним теоријским проблемима културе, древним цивилизацијама, с посебним освртом на културу српског народа; сагледавање повезаности опште културе народа са његовим језиком и уметношћу; указивање на основне проблеме уметности и књижевности у савременом друштву, на однос мита и савремене уметности и књижевности; разумевање културе као комуникације.
9 Опис предмета:
Предмет се састоји из два курса: Теорије културе и цивилизације и Уметност, митологија и комуникација. Предмет обухвата разматрање културе као система симболичких облика (уметност, језик, митологија, религија); преглед теорија култура и цивилизација као и најзначајнијих древних цивилизација (Кине, Индије, Египта, Асирско-вавилонске, Грка, Рима и Лепенског Вира); основне светске религије (хиндуизам, будизам, ислам, хришћанство); расколи у хришћанству; однос западне и источне цркве; византијска култура и основе српске културе; однос српске митологије и хришћанства, културна историја Срба. У оквиру разумевања уметности: преглед теорија о уметничкој и књижевној рецепцији; појам укуса и уметничке критике; традиционална, авангардна и постмодерна уметност; посебни проблеми индустријске културе: тривијална књижевност, кич, шунд. Преглед основних теорија мита и најзначајнијих облика веровања (анимизам, натуризам, тотем­изам, фетишизам, магија); уметност, књижевност и мит; култура као комуникација.