Педагошка психологија

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: Педагошка психологија
3 Статус предмета: ОПИ
4 Трајање: Једносеместрални предмет
5 Семестар: 6. семестар
6 Недељни фонд 2+0
7 Број бодова 3
8 Циљ предмета:
Разумевање општих начела ефикасних стратегија подучавања, мотивисања ученика и процене њиховог знања. Развијање осетљивости за индивидуалне разлике међу ученицима. Развој критичког односа према налазима и теоријама значајним за наставничку праксу.
9 Опис предмета:
Предмет и методе педагошке психологије. Значај познавања теорија за наставничку праксу. Индивидуалне разлике. Индивидуалне разлике у интелигенцији. Ретардираност и обдареност. Проблеми инклузивног образовања. Учење. Дефиниција учења. Облици учења. Бихевиористичка схватања о учењу. Когнитивистичко схватање учења и наставе. Памћење и заборављање. Метакогниција. Трансфер. Активно учење/настава. Мотивација. Појам мотива. Мотивисање ученика. Мотив постигнућа. Анксиозни ученици и помоћ која им се може пружити. Одељење као група. Стилови управљања. Оцењивање знања. Основни проблеми докимологије. Тестови знања и њихова подела. Нови приступи у тестирању стандардизованим тестовима. Уџбеници. Типови учења у уџбеницима. Основна начела у процени квалитета уџбеника.