Психологија читања

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: Психологија читања
3 Статус предмета: ОП/ИП
4 Трајање: Једносеместрални
5 Семестар: Шести
6 Недељни фонд 2+0
7 Број бодова 3
8 Циљ предмета:
Упознавање са основним проблемима и перспективама психологије читања. Упознавање са поступцима који имају за циљ унапређивање вештине читања.
9 Опис предмета:
Читање као област експерименталне психологије почетком 20. века. Непосредно и посредно виђење у читању. Покрети очију при читању. Покрети очију код посебних врста читања (формула, страног језика и др.). Читљивост. Когнитивна психологија и обнављање интересовања за истраживање читања. Разумевање прочитаног (основни процеси, значај метакогнитивних процеса). Дислексија. Развојнопсихолошки аспекти читања. Значај теорија Лава Виготског и Жана Пијажеа за наставу читања. Читалачка интересовања. Улога родитеља и наставника у формирању интересовања. Убрзавање читања.