Развојна психологија

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: Развојна психологија
3 Статус предмета: ОПИ
4 Трајање: Једносеместрални предмет
5 Семестар: Пети
6 Недељни фонд 2+0
7 Број бодова 3
8 Циљ предмета:
Стицање основних развојно-психолошких сазнања (о когнитивном развоју, социо-афективном и моралном развоју, са нагласком на период детињства и адолесценције). Упознавање са основним појмовно-методолошким апаратом развојне психологије. Оспособљавање за повезивање научних знања о развоју са педагошком праксом.
9 Опис предмета:
Појам развоја и развојне промене, развојне норме, периодизације развоја. Основни нацрти и методе истраживања развојних појава. Моторни, физички, когнитивни развој, развој говора, социо-афективни и морални развој. Значајна питања развојне психологије (наслеђе и средина, учење и развој, социо-културно окружење и развој, односи говора и мишљења). Теоријски приступи развојним појавама (конструктивистички, когнитивно-информациони, психометријски и др.) Педгошке импликације основних развојнопсихолошких теорија.