УВОД У ЕСТЕТИКУ

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: УВОД У ЕСТЕТИКУ (I и II) 2 курса
3 Статус предмета: ОПИ
4 Трајање: двосеместрални
5 Семестар: I и II семестар (прва година)
6 Недељни фонд два часа предавања недељно
7 Број бодова  
8 Циљ предмета:
да се студенти упознају са основним оријентацијама у историји естетичких идеја с посебним нагласком на оријентације у нововековној и савременој естетици., погледа на уметност и књижевност, да стекну увид у проблеме онтологије уметничког дела, рецепције и комуникације дела, настанка уметничког дела и могућности њиховог критичког просуђивања.
9 Опис предмета:
УВОД У ЕСТЕТИКУ се дели на два курса. Теоријски проблеми обухвата излагање основних проблема теоријске естетике: циљеви филозофије уметности; онтолошки проблеми уметности: структура дела; затим, рецепција уметности, укус и уметничка критика, критеријуми вредновања; естетичке категорије (лепо, узвишено, трагично, комично...); теорије о уметничком стварању; однос уметности, религије, морала и сазнања. Основни појмови реторике; смисао уметност данас. У оквиру курса Историја естетике излажу се најзначајнији правци европског естетичког мишљења, од античке епохе до данас, и њихови носиоци (Платон, Аристотел, Лонгин, Августин, Аквински, Хачесон, Баумгартен, Кант, Фихте, Шелинг, Хегел, Ниче, Кроче). Главне оријентације у савременој естетиц: феноменолошка, онтолошка, експериментална, семантичка естетика, теорија информације и комуникације,, психолошка и психоаналитичка теорија.