УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ

1 Шифра предмета:
2 Назив предмета: УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ
3 Статус предмета: Обавезан по избору (ОПИ)
4 Трајање: 2 семестра
5 Семестар: I, II
6 Недељни фонд 2 часа
7 Број бодова 6
8 Циљ предмета:
Појмовно и терминолошко овладавање филозофском проблематиком, формирање критичког мишљења и утемељење теоријског оквира који омогућује продубљен и квалитетан приступ филолошким студијама, било да се оне развијају у правцу лингвистичке или књижевнотеоријске анализе.
9 Опис предмета:
Студенти се упознају са кључним филозофским појмовима како са проблемског, тако и са историјског аспекта; Отварају се суштинска филозофска питања која позивају на размишљање, указује се на разлике између тзв. свакодневног и филозофског мишљења и на специфичност филозофије у односу на остале облике људске духовности као што су наука, уметност, мит и религија. Такође се указује на значај питања у филозофији и отворености филозофског мишљења. Кроз преглед историје филозофије – од античке грчке филозофије до савремених филозофских промишљања – студенти се упознају са различитим начинима на који се филозофска мисао суочавала ( и данас се суочава) са увек актуелним проблемима везаним за спознајне процесе, процену вредности (моралне и естетске), појам слободе (моралне и политичке) и питања која намеће и отвара техничка цивилизација. У складу са идејом херменеутике, студентима се указује на филозофску мисао као израз духа епохе и на везе које постоје међу духовним творевинама сваке поједине епохе која се проучава.